داره جمع وجور ميشه،امشب اولين نوشته رو ميذارم.در پوستين ابراهيم نبوی افتاده ام شديد.ولی الحق لقمه اول رو بزرگتر از دهنم گرفتم طبق معمول.اين والا مقام در تمام سبکهای شناخته شده طنز چيز نوشته،هنوز به راه حلی نرسيدم که نوشتم شبيه کار خودش نشه.هر چند بايد اقرار کنم در حيطه طنازی به شدت تحت تاثير طنز سيد ابرام قرار دارم.يکی نيست بگه اخه بچه در پوستين کس ديگه ای نمی شد بيفتی برای اولين بار.بايد به يه سبک مشخص برسم.سبک خودم.من بازم سعی ميکنم.در هر حال ظرف امشب و فردا کار انجام ميشه.مينويسمش 

/ 0 نظر / 9 بازدید